අඛණ්ඩ උපවාසයට ගුරු විදුහල්පති සංගම් සහය

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩයට එරෙහි අඛණ්ඩ උපවාසය 12වන දිනටත් කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට ක්‍රියාත්මක විය. අද අඛණ්ඩ උපවාසය සදහා ගුරු, විදුහල්පති සංගම් රැසක් සම්බන්ධ විය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>