සයිටම් අහෝසි කරනු කලාකරුවන් සටනටකොළඹ කොටුව දුම්රිය පොළ ඉදිරිපිට අඛණ්ඩ උපවාසයට ඊයේ(26) කලාකරුවන් සම්බන්ද වුනු අතර සවස ශාක්‍ය වීරසිංහ ප්‍රමුක කණ්ඩායම් විසින් අට්ටාලය ඉදිරිපිට පැවැත්වූ විකල්ප ගී වැඩසටහනක් ඉතා සාර්ථක පැවැත්වුණි 


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>