සයිටම් අහෝසි කිරීමට බලකෙරෙන අඛණ්ඩ උපවාසය කොළඹදී අරඹයිනිදහස් අධ්‍යාපනයත් නිදහස් සෞඛ්‍යයත් වනසන සයිටම් අහෝසි කරනු අඛණ්ඩ උපවාසය කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට අද(21) අරම්බකරන ලදී. එම අවස්ථාව සදහා වෘත්තීය සමිති, විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු, බහුජන සංවිධාන රැසක්  සම්බන්දවිය. 


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>