නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේ මගඩිය එලියට


අාණ්ඩුව විසින් මහත් ප්‍රචාරයක් ලබාෙදමින් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරාගන්නා ලද බව කියමින් අත්සන් කල ගිවිසුම කිසිදු නෛතික වටිනාකමක් නැති සැරසිලි ලියැවිල්ලක් බව හෙළි වී තිබේ.

පහත පළ වන්නේ අාණ්ඩුව විසින් රෝහල පවරාගන්නා ලද බව කී  ඒම ගිවිසුමේ පිටපතකි.
අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>