අඛණ්ඩ උපවාසය අද(22) දෙවැනි දිනයටත් ක්‍රියාත්මකයි

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය අහෝසි කිරීමට බලකරමින් සයිටම් විරෝධී සිසු ජන ව්‍යාපාරය විසින් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට ආරම්බ කරන ලද අඛණ්ඩ උපවාසය අද(22) දෙවැනි දිනයටත් ක්‍රියාත්මකයි.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>