විභාග ප්‍රතිපල ලබාදෙනු !, ජපුර සිසුන් විරෝධතාවයකසති 16 ක් තිස්සේ ප්‍රමාද කල ප්‍රතිපල වහා ලබා දෙනු! මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ දේශනා ශාලා පහසුකම්, සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ඇතුළු සුබසාදන ගැටළු වහා විසදනු ! යන ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් අද ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය සිසුන් එම පිඨය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරතවිය.

මස ගණනක සිට ශිෂ්‍ය සංගමය මැදිහත්වී තම ඉල්ලීම් පීඨ පරිපාලනය මෙන්ම, විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය වෙත ඉදිරිපත් කලද ඒසදහා සැලකිල්ලක් නොදැක්වීම නිසා පිඨය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත වීමට සිදු වූ බව මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිවරයා පවසා සිටිනලදී. ඔහු වැඩි දුරටත් සදහන් කරසිටියේ ඉහත ඉල්ලීම් සදහා පරිපාලන තවදුරටත් නිහඩ පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන්නේනම් ඉදිරියේදී විරෝධතාවයන් තවත් දැඩි කරන බවත්ය. 


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>