සයිටම් අහෝසි කරනු.රට පුරා කළු පටි විරෝධතාවක්.

මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩයට එරෙහිව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයිය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය සහ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව  02/27 දින රට පුරා කළු පටි විරෝධතාවක් සංවිධානය කර ඇත.රටේ සියලු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි දුම්රිය නැවතුම්පළවල්,බස් නැවතුම්පළවල් රජයේ සහ පුද්ගලික ආයතන ඉදිරිපිට සිට "නිදහස අධ්‍යාපනයත් නිදහස් සෞඛ්‍යත් වනසන සයිටම් අහෝසි කරනු"යනුවෙන් සඳහන් වුනු කළු පටි ලක්ෂ 05ක් බෙදාහැරීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත.කළු පටියක් පැළඳ අධ්‍යාපනය සෞඛ්‍ය විකිනීමට එරෙහිව කෙරෙන අරගලයට දායක වන ලෙස රටේ සියලු මහජනතාවගෙන්ම අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයිය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය ඉල්ලා සිටි.  

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>