ශිෂ්‍ය කප්පාදුව නවතනු. රජරට විරෝධතා.

2015/16 වර්ෂයට අදාල ශිෂ්‍ය පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා පියවර නොගැනීමට එරෙහිව 02/20 දින රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබිණ.උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ඇතත් ඒ සඳහා අවස්ථා අහිමි වුවන් වෙනුවෙන් පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවට බොරු තර්ක ඉදිරිපත් කරත් රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලටද බදවාගත හැකි සිසුන් සංඛ්‍යාව බඳවා ගැනීමට කටයුතු නොකරන බව එහිදී ආණ්ඩුවට චෝදනා කෙරිණි.2015/16 වර්ෂයට අදාල සියලු පුරප්පාඩු වහ සම්පුර්න කරන ලෙසත් එසේ නොමැති උවහොත් ඉදිරියේදී දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග වලට යන බවත් එහිදී ප්‍රකාශ විය.
අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>