සයිටම් රකින තවත් කුමන්ත්‍රණයක් එලි බසී..

     
       මාලඹේ සයිටම් හොර උපාධි කඩය රැකගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව විවිධාකාරයේ කුමන්ත්‍රණ පසුගිය කාලය පුරවටට සිදුකරන ලද අතර එහි තවත් දිගුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අරඹා ඇත.
    උසස් අධ්‍යාපන ඇමති ඇතුළු පිරිසක් සයිටම් ගැටලුව විසඳීමට යැයි සයිටම් ආයතනයට ආයතනයට යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. පසුගිය කාලය පුරාවට හොර උපාධි කඩයේ පිරිස ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා සහ මෙම යෝජනා අතර වෙනසක් නැත.එම යෝජනා වන්නේ සයිටම් පාඨමාලාව කාලින සමාලෝචනයක් කිරීම ඉන් පළමුවන යෝජනාවයි. මෙය කරන්නේ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්යංශය හරහායි.ඒ අනුව එහි ප්‍රධානියා ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල වනු නියතය. එසේනම් එම සමාලෝචනයේ ප්‍රතිපලය ගැන අමුතුවෙන් කිවයුතු නැත. ''සයිටම් ආයතනයේ උපාධි පාඨමාලාව ඉතා උසස් මට්ටමේ පවතී'' යනුවෙන් මෙම සමාලෝචන වාර්තාව අවසානයේ සඳහන් වීම නියතය. අනෙක් යෝජනාව සයිටම් සිසුන්ට අවශ්‍ය කරන සායනික පුහුණුව රජයේ රෝහල් තුල ලබාදීමය. 
                     මෙය පසුගිය කාලය පුරාවට සයිටම් පාර්ශවයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවකි. මෙම යෝජනා වලට එකඟ වූ බව මේ වන විට සයිටම් ආයතනයේ පාර්ශවය ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙය සයිටම් පාර්ශවයේ යෝජනා වලට ආණ්ඩුව එකඟ වුවා හා සමානය.   

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>