ආපනශාලා නේවාසිකාගාර ඇතුළු සියලු සුබසාධන ගැටළු වහා විසඳනු ! - සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර කාන්තා නේවාසිකාගාර තුළ සිදු කරන ශිෂ්‍ය මර්දනය හා ඇතිවී ඇති බරපතල සුහසාධන ගැටළු ඇතුළු සියලු සුභසාධන ගැටළු මුල් කරගනිමින් සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයිය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් සංවිධානය කල උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාමාර්ගය 2015- 01-07 දින එම විශ්වවිද්‍යාලයේදී පැවැත්විනි.අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>