කැළණි විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කල සංකේත සත්‍යග්‍රහයමාලඹේ SAITM ඇතුළු සියලු උපාධි කඩ අහෝසි කරනු!
සරසවි බඳවා ගැනීම් ඉහල දමනු!
පාසල් තුල සිදූ කරන සියලු මුදල් ය කිරීම් නවතනු!

යන සටන් පාඨ මුලික කරගනිමින් කැළණි විශ්වවිද්‍යාලයීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කල සංකේත සත්‍යග්‍රහය කිරිබත්ගොඩ නගරයේදී අද(17) දින පැවැත්විණ.අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>