දින 100යේ ශිෂ්‍ය මර්දනය

න්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමන්ඩලය හා මානව හිමිකම් සුරකීමේ ශිෂ්‍ය සංවිධානය මඟින් මෛත්‍රී- රනිල් ආණ්ඩුව මඟින් පසුගිය මාස 4 තුළ සිදු කල ශිෂ්‍ය මර්දනය සම්බන්දව මර්දනය වාර්තාවක් දින 100යේ ශිෂ්‍ය මර්දනය නමින් එලිදක්වන ලදී.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>