ශිෂ්‍ය භික්ෂු කපාදුවට එරෙහි උද්ඝෝෂණය හා අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහය

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය භික්ෂු බලමණ්ඩලය මඟින් අද(14)  කොළඹ කොටුවේදී උද්ඝෝෂණයක් පවත්වා අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කරන ලදී. විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳවා ගන්නා ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා ප්‍රමාණය කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව වේ. මේ වන විට භික්ෂු කප්පාදුවට එරෙහිව දින 60කට ආසන්න අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයන් 2ක් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ හ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක  වේ.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>