වික්‍රමාරචි විද්‍යායතනයේ සිසුන් අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයක

ශිෂ්‍ය නිදහස අහිමි කළ, සිසුන් මර්ධනය කළ අධ්‍යක්ෂකවරියක් පත් කිරීමට එරෙහිව හා පසුගිය 17 වන දින සිසුන්ට එල්ල කල මැර ප්‍රහාරයට එරෙහිව මෙම අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කරන ලදී. 

පසු ගිය 20 වන දින සිසුන් මෙම සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කර ඇත.  


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>