ඉන්ටර්වල් නැති අළුත් අවුරුද්ද

විශ්වවිද්‍යාල ගනනාවක  ඉල්ලිම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්  අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහයන් ආරම්භ කරන ලදී. ඒ  පාලකයින්ගේ  අධ්‍යාපනය විකිණිමේ, අධ්‍යාපනය වෙළද භාණ්ඩයක් කිරීමේ ප‍්‍රතිපත්ති වලට එරෙහිව වේ. නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කිබුල් කදුළු හෙලන පාලකයින් තවමත් මෙම සිසු ඉල්ලිම් වලට විසදුම් ලබා නොමැත. එබැවින් එම සටන් අවුරුදු නිවාඩුවද නොගෙනම අලූත් අවුරුදු දින වන අද(14)දිනද  අඛන්ඩව ක‍්‍රියාතමක වේ.
එම අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහයන්ට අදට දින



විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහයට දින 119යි
රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහයට දින 48යි
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහයට දින 34යි
ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහයට දින 28යි
කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහයට දින 28යි

විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහය



රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහය



ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහ



කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහය




සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අඛන්ඩ සත්‍යග‍්‍රහය



අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>