අයදුම් කල සියළු සිසුන්ට නේවාසික පහසුකම් ලබා දෙනු!


ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 2015/2016 අධ්‍යයන වර්ෂය සදහා අයදුම් කල සිසු සිසුවියන් 1004 කට නේවාසිකිගාර පහසුකම් නොලැබීමට විරැද්ධව උද්ඝෝෂණයක් අද(2015.03.03) දින පස්වරැ 12.30 ට විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය සංගම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටින් ආරම්භ වී විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ඉදිරිපිටදී පැවැත්වීය.
ලංකාවේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් අධ්‍යයන කටයුතු හදාරන විශ්වවිද්‍යාලය වන ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලැබී ඇත්තේ 30%කට ආසන්න පිරිසකට වන අතර ඉතිරි පිරිස කුලී කාමරවල නතරවී සිය අධ්‍යයන කටයුතු හදාරයි. 
මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපති ඉසුරැ කොඩිතුවක්කු සහෝදරයා සහ භික්ෂූ සංගමයේ සභාපති මෝදරවානේ විපුලසිරි හිමි මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අතර සිසුන්ගේ නේවාසිකාගාර ගැටළු සදහා ස්ථීර විසදුම් ලබා දෙන තුරැ ශිෂ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ඉදිරියටත් ක්‍රියාත්මක කරන බව ඔවුන් අවධාරණය කර සිටීය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>