මෙවර විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගන්නා ශිෂ්‍ය භික්‍ෂූන් වහන්සේලාගේ ප‍්‍රමාණය දැවැන්ත කප්පාදුවකට

අධ්‍යාපනයේ අවස්ථා මානව හා භෞතිකව පුළුල් කරන බව උසස් අධ්‍යාපන බලධාරීන් රට වටේ කියා ඇවිදිමින් සිටී. එහෙත් ආණ්ඩුවේ ප‍්‍රතිපත්තිය අධ්‍යාපනය මුදලට ලබාදෙන අවස්ථා පුළුල් කිරීමම වන බව තවදුරටත් පසක් කරමින් මෙම වර්ෂයේ ද විශ්වවිද්‍යාල බොහෝමකයට සිසුන් බඳවා ගැනීම ක‍්‍රමිකව අඩුකරමින් සිටී. භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ද මෙම කප්පාදුවට ගොදුරු කොට ඇත. පහත දත්ත උදාහරණ කිහිපය තුළින් එය පැහැදිළි වේ. 

ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

අධ්‍යයන වර්ශය සාමාන්‍ය ප‍්‍රවේශය විශේෂ ප‍්‍රවේශය
2007-2008                    07                            35
2008-2009                    02                            22
2009-2010                    06                            15
2010-2011                    06                            28
2011-2012                    06                            27
2012-2013                    08                            23
2013-2014                    04                            08


රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය

අධ්‍යයන වර්ශය සාමාන්‍ය ප‍්‍රවේශය විශේෂ ප‍්‍රවේශය
2009-2010                      05                22
2010-2011                      02                22
2011-2012                      02                20
2012-2013                      07                18
2013-2014                      05                09

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය වර 58ක් භික්‍ෂූන් වහන්සේලා බ`දවා ගත්තද මෙවර ඒ ප‍්‍රමාණය 17කි. 
අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>