ජානක- සිසිත ඝාතන හෙලිදරව් කරනු කැළණි සරසවි සිසුන් උද්ඝේශණයක

2012 වසරේ නුවර සිට කොළඹ දක්වා අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය මඟින් පැවැත්වූ  පා ගමන අතර තුර  කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ  ජානක බණ්ඩාර ඒකනායක සහ රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසිත ප්‍රියංකර යන සහෝදරවරුන් එවකට පැවති මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය මඟින් ඝාතනය කර ලදී. එම මරනයන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මැදිහත් වී සිදු කල ඝාතයන් බව පැහැදිලි ලෙසම පැවසීමට සාක්ෂි තිබියදී හදිසි අනතුරකින් මිය ගිය බව පසුගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව පවසන ලදී. මේ වන විට නව ආණ්ඩුවක් පත් වී තිබෙන අතර නව ආරක්ෂක  ලේඛම් වරයෙකු ශා සභාපති වරයෙකු පත්ව තිබෙන අවස්ථාවක එම ඝාතන සම්බන්ද තොරතුරු හෙලිදරව් කිරීඅමට මෙම ආණ්ඩුවට හැකියාව තිබේ. එබැවින් එම ඝාතනය වහා හෙලිදරව් කරන ලෙස බල කරමින් අද(2) කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට කැළණිය සරසවි සිසුන් උද්ඝෝශනයක් පවත්වන ලදී.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>