පාසල් තුල මුදල් අය කිරීම නීතිගත කල නව චක්‍රලේඛය හකුලා ගනු!- රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය උද්ඝෝෂණය

මෛත්‍රිපාල මහතාගේ ආණ්ඩුව යටතේ පාසල් තුල සිදුකරන අවිධිමත්  මුදල් අය කිරීම නවතන ලෙස ප්‍රකාශ කරමින් පාසැල් තුල මුදල් අය කිරීම නිත්‍යානුකූල කර නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ. මෙම නව චක්‍රලේඛය අහෝසි කරන බල කරමින් අද(18) දින රුහුණ  විශ්වවිද්‍යාලයේ උද්ඝෝෂණ පැවැත්විය.

 නව තාවකලික ආණ්ඩුවේ අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් මහතා මාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වමින් කියා සිටියේ පාසල් වල සිදු කරන අනවශ්‍ය මුදල් අය කිරීම වහා නවතන බවයි. එසේ ප්‍රකාශ කරමින් 2015.1.29 වන දින "පාසැල් වල අවිධිමත් මුදල් අයකිරීම තහනම් කිරීම" ලෙස නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ. මෙම චක්‍රලේඛය මඟින් මෙතෙක් පාසල් තුල සිදු කල මුදල් එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නීත්‍යානුකූල කර ඇත.  මෙම චක්‍රලේඛයේ 5 වන වගන්තියෙන් පාසල් තුල අත්‍යවශ්‍ය මුදල් ලෙස නම් විදුලි බිල්, ආරකෂක හා දුරකථන බිල් ආදී හේතුන් වලට මුදල් එකතු කර ගත හැකි බව පවසා ඇත. 6 වන වගන්තියෙන් එම මුදල් අය කරගන්න විදිය පවසා ඇත. 7 වන වගන්තියෙන් මුදල් ගෙවීමට නොහැකි සිසුන්ට ග්‍රාමසෙවක සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර මුදල් නොගෙවිය හැකි බව පවසා ඇත. මෙමගින්  පාසල් තුල මුදල් අය කිරීම නිත්‍යානුකූල කර තිබේ.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>