විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසු ඉල්ලිම් වලට වහා විසදුම් ලබා දෙනු

විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැටලු විසදීමට බලකරමින් විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය එකමුතුව (OUSU) පසුගිය දෙසැම්බර් 17 වන දින අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයක් නාවල ශ්‍රි ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටදී අරම්භකරන ලදි. එම සත්‍යග්‍රහයට අද (31) වනවිට දින 46ක් ගතවී ඇති නමුත් මෙතෙක් කිසිදු විසදුමක් ලබාදී නොමැත. ඒ වෙනුවෙන් පරිපාලනයට බල කරමිනි දැවැන්ත උද්ගෝෂණයක් නාවල විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරි පිටදී අද(31) පැවැත්විනි. මෙම උද්ගෝෂණයට අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය මෙන්ම අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයීය භික්ෂු බල මණ්ඩලයද එක් විය.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>