ආණ්ඩුව HND සිසු උද්ඝෝෂණයට පහරදෙයි

පස්සට පයින් ගහපු මිල්ටරි පොලිස්                                      අයියේ
උස්වැට දැම්මේ අණ දුන්නද කියලා                                      අයිසේ
කොස්සැට මීයෝ වගේ නැමෙනව උන්                                 අස්සේ
විස්සට දෙකක්වත් නෑ තොපි,අපි ඔක්කොම බැස්සොත් හෙට   දවසේ


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>