ඩෙංගු වසංගතයේ බරත් දෙමාපියන් පිටට

වයඹ පළාතේ පාසැල් වලට ඊයේ(23) නිවාඩු දිනයක් බවට ප්‍රකාශ කොට තිබිණ. ඒ ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් පැවතීම හේතුවෙන් පාසැල් පිරිසිදු කිරීම සඳහායි. ඒ සඳහා පාසැල් සිසු සිසුවියන් සේම ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ද පාසැල් වලට කැඳවා තිබුනේ පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු සඳහායි.

පාසැල් නඩත්තු කිරීම කටයුත්ත ද මේ වන විට දෙමාපියන් මත පටවා ඇති මොහොතක වසංගතයක් ඇති වූ විට එහි  වගකීම ද  දෙමාපියන් මතම පැටවීමට කටයුතු කර ඇත.


ඡායාරූප>>>

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>