සබරගමුව සරසවිය දින නියමයකින් තොරව වසා දමයි.


අද උදෑසන SB දිසානායක උසස් අධ්‍යාපන ඇමති තුමා සබරගමුව සරසවියේ ප්‍රමිතියෙන් තොර හ වැඩ අවසන් නොකල නව නේවාසිකාගාරයක් විවෘත කර තිබේ. එය විවෘත කිරීමට හා SB දිසානායක උසස් අධ්‍යාපන ඇමති තුමාගේ පැමිනීමට සිසුන් බල්වත් විරෝධයක් දැක්වුවද සිසුන්ට පහර දී සරසවිය තුලට ගොස් නේවාසිකාගාරය විවෘත කර තිබේ. විවෘත කිරීමේ උත්සවයට කිසිදු ශිෂ්‍යයෙකු සම්බන්ද වී නොමැත. මෙම නව නේවාසිකාගාරය  ශිෂ්‍යාවන් සඳහා විවෘත කෙරුනද එයට යාමට ශිෂ්‍යාවන් ප්‍රතික්ශේප කර ඇත. ශිෂ්‍යාවන් සඳහා නේවාසිකාගාරයක් නොමැති බැවින් ශිෂ්‍යන් සිටින සිංහරාජ නේවාසිකාගාරයෙන් ශිෂ්‍යන් ඉවත් වී ශිෂ්‍යයාවන්ට එය ලබා දී ඔහුන් සරසවි භූමිය තුළ නේවාසිකව රැදී සිටි. එබැවින් සරසවි පරිපාලනය විසින් සරසවිය දින නියමයකින් තොරව වසා නේවාසිකාගාර වලින් අද(05) හවස 6.00ට ප්‍රථම ඉවත් වන ලෙස සිසුන්ට දැනුම් දී තිබේ. නමුත් සිසුන් තවමත් නේවාසිකාගාර වලින් ඉවත් නොවී නේවාසිකාගාර තුලම රැදී සිටි. 

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>