සබරගමු සරසවි අට්ටාලයට ගම්වැසියන්ගේ සහාය

පොලිසිය විසින් සබරගමුව සරසවියේ අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහය ඉවත් කිරීමෙන් පසු සිසුන් නැවතත් අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහය තාවකලිකව ස්ථාපිත කල අට්ටාලයක ආරම්භ කල අතර නැවත වතාවක් පොලිසිය එය ඉවත් කිරීමට සැරසීමේදී ගම් වාසින් සරසවි සිසුන්ගේ සහයට පැමින තිබේ. පබහින්න මන්සන්දියේ සියළුවම කඩ වසා දමා සහය පල කර තිබේ.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>