බාධක මැද අරගලය ඉදිරියටම

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය ඇතුළු පීඨ ශිෂ්‍ය සංගම් 5 එකවර ස්ථාපිත කරනු..!!
අත්තනෝමතික පන්ති තහනම් 8 වහා ඉවත් කරනු..!!
විශ්වවිද්‍යාලය තුල නිදහස හා පුජාතන්තුවාදය ස්ථාපිත කරනු..!!!
යන ඉල්ලිම් 3 මුල් කරගෙන සබරගමුව සරසවියේ ආරම්භ කල අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයට අද(19) දින 48 වන දිනයටත් ක්‍රියාතමක වේ.
පොලිසිය විසින් අට්ටාලය බලහත්කාරයෙන් ඉවත්කිරීමෙන් පසු සිසුන් තාවකලිකව අට්ටාලයක් ස්ථාපිත කර අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහය ආරම්භ කරන ලදී. සිසුන් රාත්‍රියේ ඒ අසල කඩපිල් වල ගතකරන  අතර කුමන බාදාව පැමිනියත් අරගලය අඛන්ඩව කරගෙන යයි.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>