වසා දැමූ සරසවිය වහා විවෘත කරනු

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය වහා විවෘත කරන ලෙස බල කරමින් අද(16) සබරගමුව සරසවි සිසුන් පඹහින්න මන්සන්දීයේදී උද්ඝෝශනයක පැවැත්විය. ගැටළු විසදනවා වෙනුවට විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය විසින් 2014.10.05 වන දින අත්තනෝමතික ලෙස වසා දැමිය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>