පේරාදෙනිය අඛන්ඩ සත්‍යග්‍රහයට අදට(9) දින 50යි

පේරාදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමණාකරන පීඨය වහා ස්ථාපනය කරන ලෙස බලකරමින් ආරම්භ කළ අඛන්ඩ සත්‍යගරහට අදට දින 50ක් ගත වී ඇත. ඒ හේතුවෙන් අද දින නුවර නගරයේ ජනතාව දැනුවත් කරමින් සන්කේත සත්‍යග්‍රහයක් පැවැත් විය. 

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>