නව සටනට ජපුරත් එක්වෙයි

1. මාළඹේ හොර උපාධි කඩය වහා අහෝසි කරනු!
2. පාසල් තුල මුදල් අය කිරීම වහා නවතනු!
3. මහපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර මුදල රුපියල් 5000 දක්වා වැඩි කරනු!
4. අධ්‍යාපනය විකිණීමට සිදුකරන ශිෂ්‍ය මර්දනය නවතනු!

යන සටන් පාඨ 4 මුල් කරගනිමින් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය මඟින් ආරම්භ කල නව සටන පසුගිය සතියේ කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආරම්භ විය. අද දින(18)  ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ එම සටනට එක් වෙමින් උද්ඝෝශණය පැවැත්වියඅනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>