සබරගමුව සරසවි සිසුන්ට ගම් වාසින්ගෙන් ආහාර වේලක්


සබරගමුව සරසවි සිසුන් විසින් අාරම්භ කල අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයට අදට දින 3ක් ගතවි අැත මේ ස‍‍දහා අද දිනයේ ගම් වාසින් විසින් සිසුන්ට රාතිු අාහාර වේල ලබා දිමෙන් ඔවුන්ගේ සහය සබරගමු සරසවි සිසුන්ට පල කරන ලදි

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>