අචාර්යවරු සංඛේත වැඩවර්ජනයක

විශ්වවිද්‍යාල අචාර්ය සමිති සම්මේලනය මඟින් අද දින  සංඛේත වැඩවර්ජනයක කැදවා තිබුණි. සියළු විශ්වවිද්‍යාල වල ආචාර්යවරු වැඩවර්ජනයට සහබාගි වූ අතර විශ්වවිද්‍යාල ඉදිපිටද උද්ඝෝශන ව්‍යාපාර පැවැත්විය.

එහි මූලික ඉල්ලිම් වුයේ අචාර්‍යවරුන්ගේ වැටුප්  පිලිබඳ ආණ්ඩුව සමඟ තම සංගමය  ඇති කරගත් එකඟතායන් මේ වන විට කඩ ඇති අතර එම වැටුප් ප්‍රශ්නය වහා විසදන ලෙසත් , විශ්වවිද්‍යාල වලට කරන දේශපාලන මැදිහත්වීම් වහා නවතන ලෙසත්, ශිෂ්‍ය මර්ධනය වහා නවතන ලෙසත්හා දළ දේශීය නිශ්පාදනයෙන් 6%ක් අධ්‍යපනයට වෙන් කරන ලෙසත්ය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>