අධ්‍යාපනයේ වත්මන් අර්බුදය කුමක්ද? (සංවාදයට ප‍්‍රවේශයක්)

අධ්‍යාපනයේ වත්මන් අර්බුධය කුමක්ද යනමැයෙන් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විසින් එලිදක්වා ඇති සම්පූර්ණ පොත මෙහි දැක්වේ.

Download PDF (5.3 Mb)

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>