අ.වි.ශි.බ.ම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව 2014-05-17

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය විසින් 2014 මැයි මස 17 දින පවත්වන ලද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>