අත හැරුණු අරගලය
උන්ට ලෝකය තනා දෙන්නට
උන්ගෙ උන් එහි රජ කරන
කාලයක් ඇති බව නොදැක්ක
අත හැරුණු අරගලය.....


කාලයක් මග, බර ඇදන් ගිය
කාලයක් රුහිරෙන් එබිම තෙත් කළ
කාලයක් ඇණ-කොටා ගත් මෙබිම
අත හැරුණු අරගලය.....

අත හැරුණු අරගලය..!
කතාවක් තිබුණි ඒ ගැන
කතාවක් නොමැත උඹ ගැන
කසා-වත් අඳිමු අපි සැම

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>