උදේ පාන්දර කාටත් පෙර අපේ බඩගිනි නිව්වේ අට්ටාලය ඉදිරිපිට කඩේ මිනිසුන් දෙදෙනාය.

රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවැත්වෙන  අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහය අවුරුදු දා ත් ක්‍රියාත්මකයි. උදේ පාන්දර කාටත් පෙර අපේ බඩගිනි නිව්වේ අට්ටාලය ඉදිරිපිට කඩේ මිනිසුන් දෙදෙනාය...

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>