නේවාසිකාගාර ගැටළුවට කැළණි සරසවි ශිෂ්‍යාවන් ක්‍රිඩාගාර ආපන ශාලාවේ රැදී සිටී.


කැළණිය සරසවියේ පරිපාලනය විසින් හිතා මතාම ඇති කල නේවාසිකාගාර අර්බුද විසදන ලෙස බල කරමින් අද දින උද්ඝෝශනයක් ක්‍රියාත්මක කෙරුනු අතර ඉන් අනතුරුව ශිෂ්‍යාවන් විසින් ක්‍රිඩාගාර ආපණශාලව නේවාසිකාගාරයක් කරගනිමින් එහි රැදී සිටී.


පෙර බාහිර තිබූ ශිෂ්‍යාවන් 1200ක් පමන සිටිය හැකි කාන්තා නේවාසිකාරයේ ශිෂ්‍යාවන් බලහත්කාරයෙන් ,ශිෂ්‍යන් 400ක් පමන සිටිය හැකි අභ්‍යන්තර පිරිමි නේවාකාගාර වලට මාරු කිරීම නිසා ශිෂ්‍යාවන් 800කට පමන නේවාසිකාගාර අහිමි වීය.    ඉන් අනතුරුව මෙම වර්ශයේ සිට වාර්ශික ආදායම රු.48000ට වඩා අඩු පවුල් වල සිසුන් සදහා පමනක් නේවාසිකාගාර ලබාදීමට පරිපාලනය තීරනය කිරීම හේතුවෙන් මොනරාගල, ත්‍රිකුනාමලය ,අනුරාධපුර වැනි 100 kmත් වඩා දුර  ශිෂ්‍යාවන් 400කට පමන  නේවාසිකාර අහිමි වී ඇත.   මෙම ගැටළුව පරිපාලනය විසින් හිතා මතා සිදු කල ගැටළුවක් බැවින් මෙම ගැටළුවට වහා විසදුම් ලබා දෙන තුරැ මෙම අරගලය අඛන්ඩව ක්‍රියාතමක කරන බව කැළණිය විශ්වවිද්‍යාල මහා ශිෂ්‍ය සංගමය කියා සිටී.

ඡායාරූප නැරබීමට

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>