ලේ විලක් මැද ඔහු වැටිල හිටියා....


ලේ විලක් මැද
ඔහු වැටිල හිටියා
දෑස ඇරගෙනම
පණ හිදිලා තිබුණා

සොඳුරුතම දේශයක
සිහින පොදි මල්
පපුතරේ දිලුනා
පණ ගැහි- ගැහී තිබුනා

ජීවිතේ වියදමෙන්
ඔහු මැවුව සුබ සිහිනෙ
නුඹෙ නමත් තිබුනා
නුඹ දන්නවද මංදා...

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>