සංජීවගේ ඇප කොන්දේසි නැවත සලකා බැලේ

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශීෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර සහෝදරයාට, විශ්ව විද්‍යාල වලට ඇතුල්වීම තහනම් කරමින් හා උද්ඝෝෂණ වලට සහභාගි වීම තහනම් කරමින්  කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් පනවල ලද ඇපකොන්දේසි අභියෝගයට ලක් කරමින් සංජීව බණ්ඩාර මහතා විසින් කොළඹ මහඅධිකරණයේ ගොනු කරන ලද පෙත්සමක් සලකා බැලු මහඅධිකරණය මේ ඇපකොන්දේසි නැවත සලකා බැලිය යුතුයැයි තීරණය කරන ලද අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම ස‍දහා ජනවාරි මස 20වැනිදින කොළඹ මහාඅධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස පොලීසිය නොතිසී නිකුත් කරණ ලදී.

මේ අතර කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විසින් පනවන ලද ඇප කොන්දේසි කඩා ඇද්දැයි සලකා බැලිමීට අද (08) දින කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ කැදවූ නඩුව ජනවාරි මස 24 දිනට කලදමන ලදී. එදිනට මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දෙන ලදී.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>