මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර මුදල රු.5000ක් දක්වා වැඩි කරනු- සබරගමුව මහා ශිෂ්‍ය සංගමය

මහාපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර මුදල රු.5000ක් දක්වා වැඩි කරන ලෙස ආණ්ඩුවට බලකරමින් අද දින සබරගමුව සරසවිය ඉදිරිපිට උද්ඝෝශණයක ක්‍රියාත්මක විය.

2005 වසරේ සිට වසර 8ක් යන තුරුත් මහාපොළ හෝ ශිෂ්‍යාධාර මුදල් වැඩි කර නොමැති අතර මේ වන විට ලැබෙන මහපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර මුදල් කිසි ලෙසකවත් ශිෂ්‍යන්ට ජීවත් වීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ. සරසවි සිසුන්ට මේ වන විට අධ්‍යයන කටයුතු කිරීම වෙනුවට අමතර රැකියාවක් කිරීමේ තත්වයකට පත්වී ඇත. වැඩි වන ජීවන අංකයට අනුව 2005 වසරට සාපෙක්ශව මහාපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර මුදල රු.5000ක් දක්වා වැඩි විය යුතු වේ.


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>