හෙට සහා අනිද්දා අනෙකුත් සියළුම විශ්වවිද්‍යාල මහපොළ / ශිෂ්‍යාධාර සටනට

2005 වසරේ සිට මෙතෙක් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ මහපොළ හෝ ශිෂ්‍යාධාර මුදල් වැඩි වී නොමැති අතර මෙවර අයවැයෙන් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහ වෙන් කල මුදල්ද 2013 වසරට සපේක්ශව රුපියල් මිලියන 2269කින් කප්පාදු කර ඇත.2005 වසරට සාපේක්ශව මේ වන විට මහාපොළ ශිෂ්‍යාධාර මුදල් රු.5000ක් පමණ විය යුතු වේ. නමුත් මෙවර අයවැයෙන් කිසිදු මුදලක් වැඩි  කිරීමට තීරනය කර නොමැත. තම පරිබොජනයට මුදල් අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් අයවැයෙන් වෙන් කරගනිමින් සන්දර්ශණ  පවත්වමින්  මුදල් නාස්ති කරන ආණ්ඩුවට ශිෂ්‍යන්ට මහපොල හෝ ශිෂ්‍යාධාර මුදල් වැඩි කිරීමට අවශ්‍යතාවක් නොමැත.


එබැවින් හෙට සහා අනිද්දා යන දිනයන් තුල දිවයිනේ සියළුම විශ්වවිද්‍යාල වල උද්ඝෝශන ව්‍යාපර පැවැත්වෙන අතර ඉදිරි සති තුල දැවැන්ත සටනක් නිර්මානය කරමින් මෙම සටන ජයග්‍රහානය කිරීමට ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය සූදානමින් සිටි. 
  

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>