සෞන්දර්‍ය සිසුනුත් මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර සටනට එක් වෙයි.

මහපොළ හා ශිෂ්‍යාධාර මුදල් රු.5000ක් දක්වා වැඩිකරගැනීමේ සටන එක්වෙමින් අද දින සෞන්දර්‍ය විශ්වවිද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් උද්ඝෝශණයක් සංවිධානය කර තිබුණි.අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>