නේවාසිකාගාර ගැටලුව මුල් කරගනිමින් කොළඹ සරසවි සිසුන් උද්ඝෝශණයක

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නේවාසිකගාර ගැටළු මුල් කරගනිමින් අද දින විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිට සියලු පීඨ වල සිසුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් උද්ඝෝශනයක් සංවිධානය කර තිබුණි. පැය 2ක පමණ කාලයක් උද්ඝෝශණය පැවති අතර ඉල්ලිම් වලට විසදුම් ලබා දෙන තුරු විශ්වවිද්‍යාලය ඉදිරිපිටින් සිසුන් ඉවත් නොවු අතර පාලන අධිකාරිය විසින් සිසුන් ගේ ඉල්ලීම් වලට විසදුම් ලබා දීමෙන් අනතුරුව සිසුන් විසිර ගියේය.

නේවාසිකාගාර වලින් සිදුකරන මුදල් අය කිරීම් හා නේවසිකාගාර ගාස්තු වැඩි කිරීම් වහා නවතන ලෙසත්, සියළු සිසුන්ට නේවාසිකාගාර ලබා දෙන ලෙසත්, සරසවිය තුල සිදු කරන සියලු මුදල් අය කිරීම් නවතන ලෙසත් සිසුන්ගේ ඉල්ලීම් විය.
අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>