පොදු රද මඩුලූ සමුළුව එනවාපොදු රද මඩුලූ සමුළුව එනවා   ළගට
ගල් මල් විදුලි කණු අල්ලයි කොළඹ      වට
මේ අවු අස්සෙ තරු පෙන්නා අප  හැමට
බස් හා දුම්රියේ ගාස්තු යයි  උඩටපාට රූං පෙති කරකවමින්           රටට
සුරපුර මවයි ITN එක     රෑට
දිනෙන් දිනම වැඩිවෙන මහ බදු   බරට
මිනිසුන් වැටෙනවා දින  දින මහ   මගට

හයිවේ හදනවා ලොකු මිනිහට     යන්ට
කිරු`ඵ පලන්දනවා කියමින් දැයට
නිර්ධන පංතියේ, දුප්පත් අපෙ         උන්ට
අහවල් ආශ්චර්,යක්වත් නෑ        කන්ට

පොදු රද මඩුළු සමු ළුව යන අතර    තුරේ
අධ්‍යාපනේ විකුණන්නයි උන්ගෙ පොරේ
වෙළ`ද කලාපෙට මුල්ගල තියන්    කරේ
චාල්ස් කුමාරය එනවලූ දාන්    හුරේ

හනේ හපොයි කියමින් මෙව්වා දැකලා
කරබා ගෙනම ඉදිමුද අපි ඔහේ    බලා
පෙරමුණ අරන් සටනේ වැද රුපුන්  හෙළා
ජයගමු එක්ව සැම බාධක බිද       හෙළලා


අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>