අරුණැල්ල අ.පො.ස සා/පෙළ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

පේරාදෙණිය ඉංජිනේරු පීඨය මගින් වාර්ශිකව පවත්වන "යහපත් වූ අනාගත පරපුරක් උදෙසා" Arunella අ.පො.ස සා/පෙළ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව මෙවරත් පාසැල් 96 ක සිසුන් 1750 කට පමණ සෙත සලසමින් දිවයින පුරා පැවැත් විය.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>