හීන ගොඩක් මං දැක්කා


හීන ගොඩක් මං දැක්කා
පාන තියන් මං රැක්කා
හීන වලට වුනි මක්කා
හීන ගොඩම මං වික්කා

නව ලිබරල් ඉරිද පොළට 
දුවගෙන විත් හිටල පෙළට
ඉවසන්නම බැරිම කලට
ගෙවපල්ලකො හීන වලට


සාවියකගෙ දෙතොලෙ පිණී
මීවිත මුව අගට ගනී
ජීවිතයෙම හීන පෙනී
භාවිතයෙන් ඉගෙනගනී

හීන නිසා පටලැවිල්ල
ගේනව මට කරකැවිල්ල
වාන උතුර යන යැවිල්ල
හීන ම පිරි දිවි තොටිල්ල

මොකටද හීනෙට කේවල්
එක එක ජාතියෙ දේවල්
දැක රන් තරු මා දාවල්
අකනිටාවෙ මුරකාවල්

කළු ත් අළු ත් සුදු එක්කා
සිලුත් බිඳින හැටි දැක්කා
ගලුත් මලුත් මට මක්කා
අලුත් හීනයක් දැක්කා 

විමල් කැටපේආරච්චි

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>