උපාධිය විකිනීමට අවසර දෙන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය හකුලා ගනු-සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය

 පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දෙමින් නිකුත් කර ඇති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය වහා හකුලා ගන්නා ලෙස බල කරමින් සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලීය මහා ශිෂ්‍ය සංගමය උද්ඝෝෂනයක් පැවැත් විය. ඔහුන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ හකුලා ගත් පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල පනතේ තිබු අරමුනු වලට නීත්‍යානුකූල බාවයක් ලබා දෙමින් ගෙන ආ මෙම අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය හකුලා ගන්නා තුරු අකණ්ඩ සටනක නිරත වෙන බවයි.

සියළු ජායාරූප නැරඹීමට

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>