සියළු සිසුන්ට නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දෙනු

රුහුණ සරසවියේ සියලු සිසුන්ට නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබාදෙන මෙන් ඉල්ලා රුහුණ විශ්වවිද්‍යාල මහා ශිෂ්‍ය සංගමය මඟින් උද්ඝෝශනයක් සන්විධානය කර තිබුණි.මේ සඳහා කෘෂි පීඨ සිසුන්ද සිසුන්ද සහබාගි විය.

මෙම වසරේ කෘෂි පීඨයේ නව පාඨමාලාවක සඳහා වැඩිපුර සිසුන් ප්‍රමානයක් බඳවා ගෙන සිටින නමුත් සිසුන් සඳහා ප්‍රමානවත් ඉඩ පහසුකම් නොමැතිව සිසුන් විශාල ප්‍රමානයකට නේවාසික පහසුකම් අහිමිව ඇත. අනෙක් පීඨ වලද සිසුන් සඳහා ප්‍රමානවත් තරම් නේවාසිකගාර පහසුකම් නොමැති අතර මෙම ගැටළුව වහා විසඳන ලෙසත් නේවාසිකගාර වලින් වැඩිපුර මුදල් එක්තු කිරීම වහා නවතන ලෙසත් කෘෂි පීඨයේ උද්ගත වී ඇති සනීපාරක්ෂක ගැටලු වලට වහා විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසත් සිසුන් කියා සිටි.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>