අත්අඩංගුවට ගත් සිසු නායකයින් නිදහස්කරන්නයි දිවයින පුරා උද්ඝෝෂණ

නිදහස් අධ්‍යාපනයත් අධ්‍යාපනයේ නිදහත් දිනා ගැනීමේ සටනේදී  බොරු චෝදනා එල්ලකරමින් අසාධාරණලෙස සිරගත කළ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැදවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර මහතා සහ අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය භික්ෂු බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු කිඹුල්ලෑවේ චන්දානන්ද හිමියන් වහා නිදහස් කරන ලෙස බලකරමින්  අද දින දිවයින පුරා විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුන් විසින් උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයන් පැවැත්වූහ.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>