අන්තරේ කැඳවුම්කරු නිදහස්

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු සංජීව බණ්ඩාර සහෝදරයා අද දින ගන්ගොඩවිල උසාවියෙන් ඇප මත නිදහස් කරන ලදී.

අනෙක් අයටත් බලන්න ශෙයා කරන්න >>>